Juridische verklaring

Auteursrechtverklaring

Voor de inhoud van deze website geldt het auteursrecht van AB Volvo (publ) (of van dochterondernemingen waar aangegeven en/of licentiegevers), SE-405 08 Göteborg, Zweden. Alle rechten voorbehouden.
De verveelvoudiging, overdracht, verspreiding of opslag van informatie op deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en geluid anders dan voor privédoeleinden is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Volvo AB (publ), tenzij anders aangegeven. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de website is uitdrukkelijk verboden.

Sommige delen van de website bevatten afbeeldingen die onder het auteursrecht van hun leveranciers vallen.

Handelsmerken
Tenzij anders aangegeven vallen de op de website weergegeven merktekens, bedrijfslogo's en -emblemen (bijvoorbeeld het hieronder weergegeven symbool) onder de handelsmerkrechten van Volvo Trademark Holding AB en/of AB Volvo (publ) (of zijn dochterondernemingen). 

Volvo-logo

Geen garanties
DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT VERSTREKT 'ZOALS DEZE IS'. DE VOLVO GROUP AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIFIEKE OF GEVOLGSCHADE VOOR ENIG GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ENIGE GELINKTE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DERVING VAN INKOMSTEN, ONDERBREKING VAN BEDRIJF, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS OP UW INFORMATIEBEHEERSYSTEEM OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN WE UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID TOT HET ONTSTAAN VAN DERGELIJKE SCHADE.

De Volvo Group verstrekt geen enkele garantie van welke aard dan ook met betrekking tot andere websites die u via deze website kunt bereiken. Dergelijke garanties worden uitsluitend aangeboden voor gemaksdoeleinden en betekenen niet dat de Volvo Group de inhoud of het gebruik van dergelijke websites op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt. Het is bovendien uw verantwoordelijkheid maatregelen te treffen om te waarborgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert vrij is van virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere zaken van destructieve aard.

De informatie op deze website kan technische of typografische fouten bevatten.

De informatie op deze website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

Op deze website gepubliceerde informatie kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten, enzovoort van de Volvo Group die in uw land niet beschikbaar zijn. De Volvo Group verleent geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke informatie, met name aangezien deze wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid. Dergelijke verwijzingen houden niet in dat de betreffende producten, diensten, enzovoort in de toekomst in uw land beschikbaar zullen zijn. Neem voor meer informatie over de beschikbaarheid van de producten, diensten, enzovoort in uw land of voor bestellingen contact op met uw dealer.

Opmerkingen, vragen of suggesties
Let er op dat eventuele informatie, ongevraagde suggesties, ideeën of andere ontvangen zaken zullen worden beschouwd als niet vertrouwelijk en vrij van (intellectuele) eigendomsrechten. Door informatie of materiaal toe te zenden verleent u AB Volvo (publ) en de Volvo Group een onbeperkte en onherroepelijke licentie tot het gebruik, de verveelvoudiging, weergave, opvoering, wijziging, overdracht en verspreiding van dergelijke materialen of informatie, en stemt u erin toe dat het AB Volvo (publ) en de Volvo Group vrijstaat om de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt te gebruiken voor welk doel dan ook.

Specifieke software die op de website beschikbaar is
Eventuele software die beschikbaar wordt gesteld om van de website te downloaden (de 'Software') is het auteursrechtelijk beschermde werk van AB Volvo (publ) (of diens dochterondernemingen) en/of diens leveranciers.

Op het gebruik van de Software zijn de bepalingen van de bij de Software gevoegde of daarin opgenomen licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('Licentieovereenkomst') van toepassing. Tenzij anders vermeld in de Licentieovereenkomst wordt de Software uitsluitend ter beschikking gesteld om te downloaden door eindgebruikers. Verveelvoudiging of verspreiding van de Software kan resulteren in civiel- en/of strafrechtelijke boetes, als dat in strijd is met de Licentieovereenkomst.

ONVERMINDERD HET HIERVOOR BEPAALDE IS HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE NAAR OF TEN BEHOEVE VAN EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF VERSPREIDING UITDRUKKELIJK VERBODEN.
EVENTUELE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE IS BEPERKT TOT HETGEEN IS BEPAALD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHOUDENS VOOR ZOVER BEPAALD IN DE LICENTIEOVEREENKOMST SLUIT DE VOLVO GROUP HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE UIT, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN INZAKE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK OP RECHTEN.

Contact

Als u vragen heeft over de bovenstaande secties, kunt u contact opnemen met AB Volvo (publ) via de contactpagina van het hoofdkantoor van de Volvo Group.

Januari 2016